แสดง 141 ถึง 160 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 881
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 865
06.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมบำรุงห้องควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
06.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 581
06.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๖๑-๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597
06.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๖ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๘ ,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๓ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๖ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๗ , ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๒ , ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 565
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 892
05.08.2563 ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 673
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 847
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนซีลกระบอกไฮโดรลิก,ซ่อมตัวใบกวาดขยะ ,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป ) 592
30.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 708
29.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 832
29.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 808
29.07.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812
29.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 706
24.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ผืน ขนาด 240 x 120 ซม.และ 196x357 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 743
22.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อแร่ บ้านแขก หมู่ที่ ๘ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 725
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 816
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 814
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 เครื่องปรับอาการศพด.
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 อุปกรณ์เฝ้าระวังโคโรน่า
06.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมบำรุงห้องควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/63 ซ่อมบำรุงห้องควบคุม ม.1 ในคลำ
06.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ
06.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๖๑-๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/63 ซ่อมแอร์ สาธา
06.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๖ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๘ ,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๓ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๖ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๗ , ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๒ , ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/63 ประกาศซ่อมแอร์ 8 เครื่่อง
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
05.08.2563

ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/8/63 สาระสำคัญเครื่องปรับอากาศจัดเก็บ
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/63 ซื้อวัสดุ ท่อร้อยสายข้องอ
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนซีลกระบอกไฮโดรลิก,ซ่อมตัวใบกวาดขยะ ,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป )

05/08/63 ซ่อมระขยะ 80-9025
30.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/7/2563 ซ่อมกล้องวงจร
29.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยนาโพธิ์
29.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/7/63 สำรองข้อมูล
29.07.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยชีเลื้อย
29.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/7/63 วัสดุ 6 รายการ
24.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ผืน ขนาด 240 x 120 ซม.และ 196x357 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ป้ายอบรมจริยธรรม
22.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อแร่ บ้านแขก หมู่ที่ ๘ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/7/63 ประกาศคูระบายน้ำบ่อแร่
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อาหารจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 อาหารเครื่องดื่มจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 เชือกร่มจิตอาสา

แสดง 141 ถึง 160 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง