แสดง 181 ถึง 200 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 838
03.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 880
02.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 814
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรรี่ จำนวน ๒ ลูก ใช้สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 598
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 841
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 493-60-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 712
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกประตูห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 723
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 785
29.06.2563 เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์อื่น (ตู้สำนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 ตู้ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 721
25.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมขาตั้ง ขนาดกว้าง ๒๔ นิ้ว x ยาว ๓๖ นิ้ว จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 590
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 833
23.06.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อแร่บ้านแขก หมู่ที่ 8 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 719
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0464 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 683
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 855
22.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9203 ภูเก็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 734
19.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 703
19.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 860
19.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-8942 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696
18.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 607
03.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

3/7/2563 ซ.บางเหนียวดำ2
03.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/7/2563 วัสดุสนง.25 รายการ
02.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/7/63 ฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าว
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรรี่ จำนวน ๒ ลูก ใช้สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/06/63 ซื้อแบต 2 ลูก
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/6/2563 เครื่องปรับอากาศห้องปลัด
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 493-60-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/7/2563 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/7/63 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ศึกษา
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกประตูห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/7/2563 จ้างซ่อมกระจกประตูห้องกองการศึกษา
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/6/63 (USB adapter)
29.06.2563

เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์อื่น (ตู้สำนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 ตู้ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/6/63 ตู้สำนักงานชั่วคราว
25.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมขาตั้ง ขนาดกว้าง ๒๔ นิ้ว x ยาว ๓๖ นิ้ว จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/06/63 จ้างทำป้าย
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/2563ซ่ิอมแซมรถตรวจการณ์
23.06.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อแร่บ้านแขก หมู่ที่ 8 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

23/6/2563 คูระบายน้ำบ้านแขก
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0464 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/63 เปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/63 หมึกปริ้นเตอร์
22.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9203 ภูเก็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/2563 ซ่อมรถดับเพลิง
19.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ
19.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซื้อวัสดุประปา
19.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-8942 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/63 ซ่อมรถบรรทุก 80-8942
18.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/63 เช่าเครื่องถ่าย พัฒนารายได้

แสดง 181 ถึง 200 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง