หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
06.02.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2
06.02.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2
02.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 3
01.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
30.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีคัดเลือก 13
30.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี. จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๙๐๑๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งไฟไซเรน LED (สีเหลือง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
26.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
26.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
25.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 26
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยสุรกิตย์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)Drum Samsung K๒๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
19.01.2566 กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 23
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
06.02.2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.02.2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีคัดเลือก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี. จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๙๐๑๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งไฟไซเรน LED (สีเหลือง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยสุรกิตย์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)Drum Samsung K๒๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3938 (197 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
06.02.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2
06.02.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2
02.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 3
01.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
30.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีคัดเลือก 13
30.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี. จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๙๐๑๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
27.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งไฟไซเรน LED (สีเหลือง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
26.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
26.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
25.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 26
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยสุรกิตย์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
20.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)Drum Samsung K๒๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
19.01.2566 กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 23
19.01.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
06.02.2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.02.2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีคัดเลือก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ ซีซี. จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๙๐๑๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งไฟไซเรน LED (สีเหลือง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยสุรกิตย์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)Drum Samsung K๒๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3938 (197 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง