นางสาวนฤมล ประดิษณ์เสรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
นางสาวนฤมล ประดิษณ์เสรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารสุข
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
น.ส.เจตวรรณ วายุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิวัตร ฤทธิรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางสาวนฤมล ประดิษณ์เสรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
นางสาวนฤมล ประดิษณ์เสรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารสุข
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
น.ส.เจตวรรณ วายุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิวัตร ฤทธิรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง