หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คอรีนผง ๖๕ %) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
28.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองกระดาษของเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๔๕๘๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
28.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
28.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
24.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดช่างปฏิบัติการไฟฟ้า หมวก รองเท้าเซฟตี้) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ (๑๘ ลิตร) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกาา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานชั้นวางของขนาด ๑ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
19.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัยวุฒิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
17.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา บริเวณริมถนนเทพกษัตรีฝั่งขวาออก (ซอยหัวหาร-คลองอินทนิล)หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
16.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
15.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
29.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คอรีนผง ๖๕ %) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองกระดาษของเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๔๕๘๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดช่างปฏิบัติการไฟฟ้า หมวก รองเท้าเซฟตี้) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ (๑๘ ลิตร) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกาา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานชั้นวางของขนาด ๑ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัยวุฒิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา บริเวณริมถนนเทพกษัตรีฝั่งขวาออก (ซอยหัวหาร-คลองอินทนิล)หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3818 (191 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คอรีนผง ๖๕ %) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
28.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองกระดาษของเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.12.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๔๕๘๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
28.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
28.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
24.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดช่างปฏิบัติการไฟฟ้า หมวก รองเท้าเซฟตี้) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
22.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ (๑๘ ลิตร) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกาา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานชั้นวางของขนาด ๑ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
21.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
19.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัยวุฒิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
17.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา บริเวณริมถนนเทพกษัตรีฝั่งขวาออก (ซอยหัวหาร-คลองอินทนิล)หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
16.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
15.11.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
29.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คอรีนผง ๖๕ %) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองกระดาษของเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๔๕๘๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดช่างปฏิบัติการไฟฟ้า หมวก รองเท้าเซฟตี้) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ (๑๘ ลิตร) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกาา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานชั้นวางของขนาด ๑ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัยวุฒิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา บริเวณริมถนนเทพกษัตรีฝั่งขวาออก (ซอยหัวหาร-คลองอินทนิล)หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕๖๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3818 (191 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง