แสดง 901 ถึง 920 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.09.2560 ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 948
14.09.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถครุภัณฑ์ยานพาหนะรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๔๐ ๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 843
14.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 873
14.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 976
13.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 861
07.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ 981
07.07.2560 ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร 1147
05.07.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 1189
29.06.2560 ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒) 1241
06.06.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1034
04.05.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 1054
04.04.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560 1312
07.03.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 1059
06.02.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 1291
31.01.2560 ประกาศ แจ้งปลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน 1186
10.01.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 1325
07.12.2559 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 1139
27.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘ 790
23.09.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ 676
15.09.2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 660
15.09.2560

ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/9/60 จ้างถ่ายเอกสารแผนที่ภาษี
14.09.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถครุภัณฑ์ยานพาหนะรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๔๐ ๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/9/2560 ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถ 40 0325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/9/2560 วัสดุสำนักงาน
14.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/2560 วัสดุสำนักงานธง
13.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/9/2560 ซื้อถังพลาสติก
07.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ

6/9/60 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ
07.07.2560

ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

14/7/2560 พี่นุช
05.07.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มิถุนายน 2560
29.06.2560

ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒)

19/7/60 สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างคูระบายน้ำโรงเรียนบ้านท่าเรือ
06.06.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน พฤษภาคม 2560
04.05.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน เมษายน 2560
04.04.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มีนาคม 2560
07.03.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
06.02.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มกราคม 2560
31.01.2560

ประกาศ แจ้งปลการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

7/2/2560 รถบรรทุกขยะ
10.01.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน ธันวาคม 2559
07.12.2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
27.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ – คลองบางสาด หมู่ที่ ๕ - ๘

27/9/59 ผู้ชนะโครการปรับปรุงผิวจราจร ถนน บ้านลิพอนใต้-คลองบางสาด
23.09.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗

23/9/59 ผู้ชนะสอบราคาการก่อสร้างถนนพร้อมคู ซ.บางเหนียวดำ ม.7
15.09.2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2

16/9 ผูชนะถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล. ซบางเหนียวด า ๒

แสดง 901 ถึง 920 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง