ทั้งหมด 35 ( หน้าปัจจุบัน 1/2 )

...
แสดงเจตจำนงค์ สุจริต ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
...
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
...
อบรม กปน.,รปภ. และอสม. ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาล ปี พ.ศ.2564
...
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
...
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ITA
...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561
...
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ ประจำปี 2561
...
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561
...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน ปี 2561 ครั้งที 2
...
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
...
การแข่งขัน เซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6
...
มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2561
...
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร
...
เปิดสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
...
ศรีสุนทรมินิมาราธอนครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
...
ปิดสนามฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
...
โครงการอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน ปรจำปี 2560
...
โครงการรวมใจปลูกกล้ายางนา
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง