แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 (3 หน้า)

หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
02.12.2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 15
25.11.2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17
01.11.2564 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๔ 31
28.10.2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 36
27.10.2564 ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 39
26.10.2564 รายงานการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน 36
20.10.2564 ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 32
11.10.2564 ประกาศ กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานตามภารกิจ พนักงานทั่วไป กองช่าง 34
07.10.2564 ประกาศ คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 50
22.09.2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 67
22.09.2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 45
11.08.2564 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 79
06.08.2564 ประกาศ การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล 71
06.08.2564 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 69
15.07.2564 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 88
15.07.2564 ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 92
15.07.2564 ประกาศ การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 94
15.07.2564 ประกาศ เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรื่อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 101
15.07.2564 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 82
15.07.2564 แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 111

แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 (3 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง