แสดง 1 ถึง 20 จาก 150 (8 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.04.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 7
01.03.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 18
07.02.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 64
29.01.2567 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566 55
05.01.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม 65
05.01.2567 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 60
16.11.2566 งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 101
13.11.2566 ประกาศ รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร 107
06.11.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน 75
11.10.2566 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ 143
04.10.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน 110
04.10.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม 81
06.09.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม 154
04.08.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม 130
06.07.2566 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 157
06.07.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน 154
06.06.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม 178
07.04.2566 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 199
05.04.2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ 190
04.04.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม 200
09.04.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.03.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.01.2567

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.01.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.01.2567

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.11.2566

งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.11.2566

ประกาศ รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.11.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.10.2566

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.10.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.10.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.09.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.07.2566

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.07.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.04.2566

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.04.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 150 (8 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง