สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งได้เป็น7ด้าน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน

4. ด้านการวางแผน

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านการสนับสนุนภารกิจของราชการ

สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งได้เป็น7ด้าน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน

4. ด้านการวางแผน

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านการสนับสนุนภารกิจของราชการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง