แสดง 161 ถึง 180 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 782
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 772
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 770
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 759
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 806
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 765
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 769
16.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 804
16.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อสแกนเนอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 838
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 784
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 789
14.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
14.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 803
13.07.2563 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 880
13.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ห้องปั๊มน้ำและปั๊มน้ำหอยโข่งประปาสูบขึ้นหอถัง การเคหะ (บ้านพอน) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700
13.07.2563 ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ 815
10.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
09.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาฮ่วน หมู่ที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพอ้มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 604
08.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาสารส้มและปูนขาว (100ถุง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 685
08.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดพร้อมทางเท้า ถนนศรีสุนทร ช่วงซอยบางเหนียวดำ 1 - 2 จำนวน 1 ข้าง หมู่ที่ 7 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 663
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 จ้างอัดถังดับเพลิง
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ไวนิลจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ซ่อมวัสดุการเกษตร
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 วัสดุจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อบรมคุณธรรม
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศยางมะตอย
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศหินคลุก
16.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/7/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว
16.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อสแกนเนอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/7/2563 จ้างซ่อมเครื่องสแกน
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/63 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/2563 ประตู ศพด.
14.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/63 ซื้อ อปก โครงการเฝ้าระวังโควิด
14.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/7/2563 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-9025
13.07.2563

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

13/7/63 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
13.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ห้องปั๊มน้ำและปั๊มน้ำหอยโข่งประปาสูบขึ้นหอถัง การเคหะ (บ้านพอน) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/7/63 ซ่อมมอร์เตอร์ปั๊มน้ำ
13.07.2563

ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ

13/7/63 ร่างวิจารย์ LED
10.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/7/2563 จ้างซ่อมรถปชส.
09.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาฮ่วน หมู่ที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพอ้มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

9/7/63 ผู้ชนะจ้างก่อสร้างถถน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซ ตาฮ่วน ม.2
08.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาสารส้มและปูนขาว (100ถุง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/7/63 วัสดุประปา
08.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดพร้อมทางเท้า ถนนศรีสุนทร ช่วงซอยบางเหนียวดำ 1 - 2 จำนวน 1 ข้าง หมู่ที่ 7 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8/7/63 คูระบายน้ำซ.บางเหนียวดำ1

แสดง 161 ถึง 180 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง