นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบิรหารงานการคลัง ระดับกลาง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.รัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์
นักวิชาการการเงินแชะบัญชี
นายรุ่งอรุณ เรืองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพชรอร มหาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิชญากร หนูรอด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกริกศักดิ์กิดากร ชูผุด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกมลชนก ชนะสงคราม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางชฎาพร ชโลธร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วนิดา บุณโยดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายฐิติศักด์ เหมหงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง