แสดง 121 ถึง 140 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589
24.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ (เปลี่ยนโช้คประตูหลัง) หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553
24.08.2563 ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 567
24.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562
21.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว และตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 643
21.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597
21.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 598
20.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 590
20.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 559
20.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถหมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต เข้ารับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
19.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 588
18.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา หมายเลข กศ.๔๒๐-๖๒-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
17.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งปาล์ม (ตัดแต่งต้นปาล์ม เถาวัลย์ รอบๆต้น) บริเวณรอบขุมน้ำบางมะรวน จำนวน ๑๕๕ ต้น ตั้งไแต่วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 582
13.08.2563 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563) 812
11.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 584
10.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 696
10.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกโต๊ะทำงาน ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๕๕๐ บาทโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 703
10.08.2563 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 594
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 581
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 839
26.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/63 น้ำดื่ม 350 มล
24.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ (เปลี่ยนโช้คประตูหลัง) หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/08/63 ประกาศซ่อมรถตู้เปลี่ยนโช๊คประตูหลัง
24.08.2563

ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/08/63 ประกาศซื้อเครื่องสแกนนิ้ว
24.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/08/63 ประกาศซื้อหมึกปริ้น
21.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว และตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/08/63 ประกาศซื้อโต๊ะทำงาน
21.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/08/63 ประกาศซื้อใบเสร็จค่าน้ำ
21.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/08/63 ประกาศซื้อตรา 10
20.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง

20/08/63 สาระซื้อใบเสร็จ
20.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/08/63 ประกาศซ่อมเก้าอี้ประชุมสภา
20.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถหมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต เข้ารับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/08/63 ประกาศซ่อมรถ กย 7344
19.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/08/63 ผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ
18.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา หมายเลข กศ.๔๒๐-๖๒-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/08/63 จ้าซ่อมแอร์ ศึกษา 420-62-0074
17.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งปาล์ม (ตัดแต่งต้นปาล์ม เถาวัลย์ รอบๆต้น) บริเวณรอบขุมน้ำบางมะรวน จำนวน ๑๕๕ ต้น ตั้งไแต่วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/08/63 จ้างเหมาตัดกิ่งปาล์มขุมน้ำ
13.08.2563

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563)

14/8/2563 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ค. 2563
11.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/08/63 ซ่อมรถดับเพลิง 80-9203
10.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

10/8/63 ผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ บางเหนียวดำ
10.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกโต๊ะทำงาน ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๕๕๐ บาทโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

10/8/63 ผู้ชนะจ้างเปลียนโต๊ะทำงานฝายจัดเก็บรายได้
10.08.2563

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/8/63 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/08/63 ซื้อวัสดุ สนง คลัง 22 รายการ
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 ไวนิลพระพันปี

แสดง 121 ถึง 140 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง