แสดง 1 ถึง 20 จาก 171 (9 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.06.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 47
08.05.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 41
27.04.2566 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 66
27.04.2566 รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป ๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 61
27.04.2566 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 57
26.04.2566 คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 80
21.04.2566 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ 91
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ 79
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ 68
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ 68
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ 74
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ 67
19.04.2566 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ. ๒๕๖๖ 62
04.04.2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) 81
04.04.2566 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O๓๒ 57
04.04.2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (OIT๓๓) 78
03.04.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 66
30.03.2566 ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปี่ที่๑-๖) ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร) 79
29.03.2566 ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งสถานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร) 68
08.03.2566 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 64
08.06.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.05.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป ๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.04.2566

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2566

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.04.2566

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O๓๒

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (OIT๓๓)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.04.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2566

ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปี่ที่๑-๖) ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2566

ประกาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน (เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งสถานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.03.2566

รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 171 (9 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง