นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๘๑ - ๙๖๘๘๕๗๗

นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๘๑ - ๓๙๗๗๑๕๓

นายจำรัส ดวงจิตต์

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๘๗ - ๒๗๓๘๓๗๙

นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๘๔ - ๖๖๙๙๘๐๐

นายภิวร จัดสร้าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๘๑ - ๗๑๙๑๔๘๕
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง