นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๐

นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๕

นายจำรัส ดวงจิตต์

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๕

นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๐

นายภิวร จัดสร้าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๕
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง