สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.ด้านกายภาพ

ตำบลศรีสุนทร ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทรตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลตำบล ศรีสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕< เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลศรีสุนทร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐,๕๙๗ ไร่ หรือประมาณ ๓๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอถลาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอถลางประมาณ กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดเขตตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

ทิศใต้ จดเขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต

ทิศตะวันออก จดเขตตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง

ทิศตะวันตก จดเขตตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตั้งอยู่ ที่ ๙๙ หมู่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓-๔ โทรสาร ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๑๙

http://www.srisunthon.go.th

Srisunthon๙๙@gmail.com

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลศรีสุนทรเป็นที่ราบลุ่มและลำคลองไหลผ่าน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี ๒ ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติทศบาลตำบล พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึง จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านลิพอนเขาล้าน

หมู่ที่ ๒ บ้านลิพอนบางกอก

หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือ

หมู่ที่ ๔ บ้านบางโจ

หมู่ที่ ๕ บ้านลิพอนใต้

หมู่ที่ ๖ บ้านยา

หมู่ที่ ๗ บ้านม่าหนิก

หมู่ที่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง