แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 (1 หน้า)

13.02.2567

คู่มือ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.04.2566

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.04.2566

การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.03.2565

คู่มือนิติกร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.04.2564

คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2564

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง