แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)

09.03.2565

คู่มือนิติกร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.04.2564

คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2564

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)

09.03.2565

คู่มือนิติกร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.04.2564

คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2564

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง