หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 426
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการนำเด็กนักเรียนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 415
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 354
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 341
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 372
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น K ๒๒๐๐ ND จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 392
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 351
28.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงดิน คลองบ้านลิพอล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 296
28.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน ๑๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 503
25.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนตาแท่น ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
24.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะภายในบริเวณจัดงานมินิมาราธอน จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 474
24.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 344
23.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 347
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/620ผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปรินเตอร์ 1เครื่อง
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ซื้อวัสดุ สนง 2 รายการ
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 รับสมัครนักเรียน 4 ป้าย
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการนำเด็กนักเรียนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ป้ายโครงการนำนร.ดูงาน
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/62 ตู้เหล็ก 1 ตู้
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/62 ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ตัว
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/62 เก้าอี้ สนง 5 ตัว
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/1/62 ซื้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา 20 รายการ
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น K ๒๒๐๐ ND จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อจัดซื้อวัสดุ
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อโต๊ะทำงาน
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ซ่อมกล้อง 5 จุด
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ซ่อมคอม 493550023
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/62 เปลี่ยนแบต 80-7202
28.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงดิน คลองบ้านลิพอล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/01/62 จ้างโครงการซ่อมแซม
28.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน ๑๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/1/62 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน 100 เล่ม
25.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนตาแท่น ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 จ้างโครงการก่อสร้างถนน
24.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะภายในบริเวณจัดงานมินิมาราธอน จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/62 จ้างเหมาทำความสะอาด
24.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/02/62 ซื้อสีสเปรย์
23.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/62 ซื้อวัสดุคอม 2 รายการ

แสดง 3401 ถึง 3420 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง