หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพขององค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้อง กศน. เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธย สก. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่จอดรถและสติเกอร์ติดหน้ารถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขวด ขนาด ๓๕๐ ซี.ซี จำนวน ๒๐ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนตาแท่น ช่วงที่ ๑ หมู่ที ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
03.08.2565 ประกาศชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายซอยพร้อมติดตั้ง ภายใน ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
03.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
02.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ภูมิปํญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
27.07.2565 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาง เปลี่ยนใส่รถสองแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพขององค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้อง กศน. เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธย สก. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่จอดรถและสติเกอร์ติดหน้ารถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขวด ขนาด ๓๕๐ ซี.ซี จำนวน ๒๐ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนตาแท่น ช่วงที่ ๑ หมู่ที ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2565

ประกาศชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายซอยพร้อมติดตั้ง ภายใน ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ภูมิปํญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาง เปลี่ยนใส่รถสองแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 21 ถึง 40 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพขององค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้อง กศน. เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธย สก. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่จอดรถและสติเกอร์ติดหน้ารถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
05.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขวด ขนาด ๓๕๐ ซี.ซี จำนวน ๒๐ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
04.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนตาแท่น ช่วงที่ ๑ หมู่ที ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
03.08.2565 ประกาศชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายซอยพร้อมติดตั้ง ภายใน ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
03.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
02.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ภูมิปํญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
27.07.2565 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาง เปลี่ยนใส่รถสองแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพขององค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้อง กศน. เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธย สก. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่จอดรถและสติเกอร์ติดหน้ารถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขวด ขนาด ๓๕๐ ซี.ซี จำนวน ๒๐ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนตาแท่น ช่วงที่ ๑ หมู่ที ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2565

ประกาศชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายซอยพร้อมติดตั้ง ภายใน ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ภูมิปํญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2565

ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาง เปลี่ยนใส่รถสองแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 21 ถึง 40 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง