หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 541
23.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว-๘๗๘ ภก จำนวน ๗ ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี ๒๕๖๑ 507
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก.พ. ๖๑,๓-๘ มี.ค. ๖๑ ณภาคเหนือและกรุงเทพฯ (ขนาด ๘๐ x๒๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อนดิจิตอล ขนาด ๘.๕ ลิตร เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตดนมัติ (ห้องประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหมันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 526
21.03.2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 546
19.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ สูบน้ำดิบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 634
17.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู๔่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก)จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 501
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
23.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/61 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
23.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว-๘๗๘ ภก จำนวน ๗ ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/61 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขตว-878 จำนวน 7 รายการ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี ๒๕๖๑

22/02/61 จ้างทำป้ายไวนิล 26 กพ.
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก.พ. ๖๑,๓-๘ มี.ค. ๖๑ ณภาคเหนือและกรุงเทพฯ (ขนาด ๘๐ x๒๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/61 ทำป้ายไวนิลฝึกอบรม
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อนดิจิตอล ขนาด ๘.๕ ลิตร เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/61 ซื้อคูลเลอร์น้ำ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตดนมัติ (ห้องประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/61 จ้างซ่อมประตูน้ำอัตโนมัติ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหมันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/3/61 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหมันและฉีดวัคซีน
21.03.2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/03/61 จ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน
19.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ สูบน้ำดิบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/5/61 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ
17.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู๔่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/03/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก)จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อครุภัณฑ์สำนัก โต๊ะทำงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/03/61 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)

แสดง 3381 ถึง 3400 จาก 3700 (185 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 541
23.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว-๘๗๘ ภก จำนวน ๗ ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี ๒๕๖๑ 507
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก.พ. ๖๑,๓-๘ มี.ค. ๖๑ ณภาคเหนือและกรุงเทพฯ (ขนาด ๘๐ x๒๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อนดิจิตอล ขนาด ๘.๕ ลิตร เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตดนมัติ (ห้องประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
22.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหมันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 526
21.03.2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 546
19.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ สูบน้ำดิบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 634
17.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู๔่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก)จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 501
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
23.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/61 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
23.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว-๘๗๘ ภก จำนวน ๗ ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/61 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขตว-878 จำนวน 7 รายการ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี ๒๕๖๑

22/02/61 จ้างทำป้ายไวนิล 26 กพ.
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก.พ. ๖๑,๓-๘ มี.ค. ๖๑ ณภาคเหนือและกรุงเทพฯ (ขนาด ๘๐ x๒๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/61 ทำป้ายไวนิลฝึกอบรม
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อนดิจิตอล ขนาด ๘.๕ ลิตร เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/61 ซื้อคูลเลอร์น้ำ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตดนมัติ (ห้องประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/61 จ้างซ่อมประตูน้ำอัตโนมัติ
22.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหมันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/3/61 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหมันและฉีดวัคซีน
21.03.2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/03/61 จ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน
19.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ สูบน้ำดิบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/5/61 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ
17.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู๔่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/03/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก)จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อครุภัณฑ์สำนัก โต๊ะทำงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/03/61 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)

แสดง 3381 ถึง 3400 จาก 3700 (185 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง