หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองคลังจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน จำยนวน ๔ รายการ (ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้, โต้ะทำงาน ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว, เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
16.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเซ็คระยะทั่วไปรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค-๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
15.06.2565 ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
15.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
15.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
13.06.2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 38
13.06.2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 43
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเจาะจง 35
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรราา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
10.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 44
10.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่สร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 41
10.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจ พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 40
10.06.2565 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
17.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองคลังจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน จำยนวน ๔ รายการ (ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้, โต้ะทำงาน ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว, เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเซ็คระยะทั่วไปรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค-๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรราา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่สร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจ พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 121 ถึง 140 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองคลังจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน จำยนวน ๔ รายการ (ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้, โต้ะทำงาน ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว, เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
16.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
16.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเซ็คระยะทั่วไปรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค-๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
15.06.2565 ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
15.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
15.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
13.06.2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 38
13.06.2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 43
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเจาะจง 35
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรราา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
13.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
10.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 44
10.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่สร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 41
10.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจ พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 40
10.06.2565 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
17.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองคลังจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน จำยนวน ๔ รายการ (ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้, โต้ะทำงาน ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว, เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเซ็คระยะทั่วไปรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค-๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา่คากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำไป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒๒๕ ป้าย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรราา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่สร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจ พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรี ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2565

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 121 ถึง 140 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง