หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
06.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อาหารสำหรับพระสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอุปกรณ์สำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (สามล้อ) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเจาะจง 39
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง 42
30.05.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 53
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก (๑๘ ลิตร ) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
06.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อาหารสำหรับพระสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอุปกรณ์สำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (สามล้อ) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก (๑๘ ลิตร ) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
06.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
02.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อาหารสำหรับพระสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
01.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอุปกรณ์สำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (สามล้อ) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
31.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเจาะจง 39
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง 42
30.05.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 53
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก (๑๘ ลิตร ) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
06.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อาหารสำหรับพระสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอุปกรณ์สำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (สามล้อ) หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก (๑๘ ลิตร ) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง