หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
24.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (จ้างทำป้ายไวนิล และคู่มือให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
24.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ และป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
22.02.2566 ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าใบกันสาด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา สารส้ม ปูนขาว คลอรีนผง (๖๕%) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกกระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแอร์รถบรรทุกกระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
20.02.2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ริมถนนบ้านดอนบ้านใหญ่ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 75
20.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
20.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
20.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต 44
17.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีฝ้าผนังห้องเรียนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
16.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
16.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณหน้าเรือนจำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
15.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๕ รายการ โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
15.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
14.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
14.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ซอยในคลำและซอยศิริ(ไกรเลิศ) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
14.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
24.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (จ้างทำป้ายไวนิล และคู่มือให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ และป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.02.2566

ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าใบกันสาด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา สารส้ม ปูนขาว คลอรีนผง (๖๕%) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกกระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแอร์รถบรรทุกกระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.02.2566

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ริมถนนบ้านดอนบ้านใหญ่ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีฝ้าผนังห้องเรียนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณหน้าเรือนจำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๕ รายการ โครงการจัดการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ซอยในคลำและซอยศิริ(ไกรเลิศ) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.02.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 4147 (208 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง