หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพง ๖๓๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
19.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กณ ๙๐๑๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
19.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
18.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
17.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต , ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
17.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพง ๖๓๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กณ ๙๐๑๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต , ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
30.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพง ๖๓๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
23.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
20.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
19.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กณ ๙๐๑๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
19.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
18.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
17.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต , ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
17.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพง ๖๓๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๖๑-๐๐๗๓,๔๒๐-๔๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กณ ๙๐๑๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต , ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.05.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง