หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
30.08.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะท่องกี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 55
30.08.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ (สืบศักดิ์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 46
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
29.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๑ กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
29.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการตา-ยายสอนหลานสือสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมครก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
26.08.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการกวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร 59
26.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด และตัดท้ายถัง ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
25.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๑ ด้านขาวทางหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำขนาด ๒๐๐ มม. และบันไดส่งน้ำหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและเติมสารถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะท่องกี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ (สืบศักดิ์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๑ กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการตา-ยายสอนหลานสือสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมครก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการกวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด และตัดท้ายถัง ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๑ ด้านขาวทางหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำขนาด ๒๐๐ มม. และบันไดส่งน้ำหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและเติมสารถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3818 (191 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
30.08.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะท่องกี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 55
30.08.2565 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ (สืบศักดิ์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 46
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
29.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๑ กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
29.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการตา-ยายสอนหลานสือสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมครก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
26.08.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการกวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร 59
26.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด และตัดท้ายถัง ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
26.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
25.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๑ ด้านขาวทางหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำขนาด ๒๐๐ มม. และบันไดส่งน้ำหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
25.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและเติมสารถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะท่องกี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานของจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ (สืบศักดิ์อุทิศ) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๑ กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการตา-ยายสอนหลานสือสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมครก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการกวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนลิพอนใต้ (ช่วงหน้าหมู่บ้านเนรมิต) หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด และตัดท้ายถัง ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ ๑ ด้านขาวทางหมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำขนาด ๒๐๐ มม. และบันไดส่งน้ำหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขฉษ ๑๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและเติมสารถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3818 (191 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง