หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกังหันชัยพัฒนาในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา ซื้อกระบอกอัดจารบี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอดริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
08.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
08.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล และห้องดับเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 38
08.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสรัางก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์-หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
08.06.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 38
07.06.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 52
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปาการเคหะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ้งหวัดภูเก็ต 41
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 38
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์ - หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกังหันชัยพัฒนาในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา ซื้อกระบอกอัดจารบี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอดริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล และห้องดับเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสรัางก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์-หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปาการเคหะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ้งหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์ - หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 141 ถึง 160 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกังหันชัยพัฒนาในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา ซื้อกระบอกอัดจารบี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
09.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอดริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
08.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
08.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล และห้องดับเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 38
08.06.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสรัางก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์-หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
08.06.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 38
07.06.2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 52
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปาการเคหะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
07.06.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ้งหวัดภูเก็ต 41
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 38
06.06.2565 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์ - หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกังหันชัยพัฒนาในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมู่ที ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา ซื้อกระบอกอัดจารบี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอดริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล และห้องดับเพลิง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสรัางก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์-หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปาการเคหะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ้งหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแป๊ะกิ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.06.2565

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางสาด ช่วงบริษัท ธนาวิวัฒน์ - หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 141 ถึง 160 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง