หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 594
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 637
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 601
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 605
17.07.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 592
16.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 643
16.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อสแกนเนอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 671
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 624
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 614
14.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 641
13.07.2563 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 709
13.07.2563 ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ 661
10.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
03.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 652
03.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 670
02.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 617
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 637
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 609
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 588
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ซ่อมวัสดุการเกษตร
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 วัสดุจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อบรมคุณธรรม
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศยางมะตอย
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศหินคลุก
17.07.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

17/7/63 ตรวจรับงาน
16.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/7/2563 วัสดุงานบ้านงานครัว
16.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อสแกนเนอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/7/2563 จ้างซ่อมเครื่องสแกน
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/63 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/2563 ประตู ศพด.
14.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/7/2563 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-9025
13.07.2563

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

13/7/63 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
13.07.2563

ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ

13/7/63 ร่างวิจารย์ LED
10.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/7/2563 จ้างซ่อมรถปชส.
03.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

3/7/2563 ซ.บางเหนียวดำ2
03.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/7/2563 วัสดุสนง.25 รายการ
02.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/7/63 ฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าว
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/6/2563 เครื่องปรับอากาศห้องปลัด
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/7/63 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ศึกษา
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/6/63 (USB adapter)

แสดง 161 ถึง 180 จาก 459 (23 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง