หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 645
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 653
19.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 658
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 492-60-0086 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 638
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 493-59-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 642
08.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 624
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันจาระบี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 625
29.05.2563 บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 297
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ 670
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองการศึกษา หมายเลข 416-61-0089 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 701
22.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 660
22.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สเปรย์โฟม ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 643
21.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 666
21.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.420-59-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 657
19.05.2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-8249 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 661
12.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมตรวจเช็คเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง ULV หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๐๕๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 560
08.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (ไข่ไก่8,000 แผง) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 551
05.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (อาหารแห้ง 8,000 ชุด) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 580
30.04.2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 702
30.04.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 683
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/2563ซ่ิอมแซมรถตรวจการณ์
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/63 หมึกปริ้นเตอร์
19.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซื้อวัสดุประปา
10.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 492-60-0086 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 สำรองไฟ
10.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 493-59-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
08.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 วัสดุไฟฟ้า
29.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันจาระบี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/5/63 น้ำมันจาระบี
29.05.2563

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓

29/5/2563 แนบท้ายประกาศ ภ.ด.ส.3
26.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ

26/5/2563 งานบ้านงานครัวกองการศึกษา
26.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองการศึกษา หมายเลข 416-61-0089 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/5/2563 ซ่อมโน๊ตบุ๊คกองการศึกษา
22.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/5/2563 หมึกปริ้นเตอร์
22.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สเปรย์โฟม ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/2563 สเปรย์โฟม
21.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/2563 ซ่อมรถตรวจการณ์
21.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.420-59-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/6/2563 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
19.05.2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-8249 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซ่อมแซมรถตู้
12.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมตรวจเช็คเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง ULV หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๐๕๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/5/2563 ซ่อมเครื่องพ่น
08.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (ไข่ไก่8,000 แผง) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/2563 ไข่ไก่
05.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (อาหารแห้ง 8,000 ชุด) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 ซื้อเครื่องอุปโภค
30.04.2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

8/5/2563 พัสดุป้องกันโควิด
30.04.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 เครื่องถ่ายเอกสาร

แสดง 181 ถึง 200 จาก 459 (23 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง