หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 784
15.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 789
14.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 803
13.07.2563 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 880
13.07.2563 ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ 815
10.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
03.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 806
03.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 848
02.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 785
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 808
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 786
30.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 749
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 804
23.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 820
19.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 829
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 492-60-0086 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 804
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 493-59-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 805
08.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 792
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันจาระบี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 784
29.05.2563 บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 451
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/63 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ
15.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/7/2563 ประตู ศพด.
14.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/7/2563 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-9025
13.07.2563

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

13/7/63 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
13.07.2563

ประกาศนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการ

13/7/63 ร่างวิจารย์ LED
10.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บบ 8563 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/7/2563 จ้างซ่อมรถปชส.
03.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

3/7/2563 ซ.บางเหนียวดำ2
03.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/7/2563 วัสดุสนง.25 รายการ
02.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าวของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/7/63 ฉากกั้นแบ่งโต้ะกินข้าว
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/6/2563 เครื่องปรับอากาศห้องปลัด
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศษ 493-58-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/7/63 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ศึกษา
30.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Usb adapter wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/6/63 (USB adapter)
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต (ซ่อมเปลี่ยนกล่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/2563ซ่ิอมแซมรถตรวจการณ์
23.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/6/63 หมึกปริ้นเตอร์
19.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซื้อวัสดุประปา
10.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 492-60-0086 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 สำรองไฟ
10.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 493-59-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
08.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/2563 วัสดุไฟฟ้า
29.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันจาระบี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/5/63 น้ำมันจาระบี
29.05.2563

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓

29/5/2563 แนบท้ายประกาศ ภ.ด.ส.3

แสดง 181 ถึง 200 จาก 471 (24 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง