หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ 776
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองการศึกษา หมายเลข 416-61-0089 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 810
22.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 767
22.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สเปรย์โฟม ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 747
21.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 770
21.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.420-59-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 762
19.05.2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-8249 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 771
12.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมตรวจเช็คเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง ULV หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๐๕๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
08.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (ไข่ไก่8,000 แผง) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 648
05.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (อาหารแห้ง 8,000 ชุด) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 675
30.04.2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 824
30.04.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 798
09.04.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดบริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลิพอนบางกอก หมู่่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 821
31.03.2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดbนคลองบ้านพอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 713
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 819
30.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 856
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 774
30.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 788
27.03.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 760
23.03.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบยน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาพรหม หมู่ที่ ๖ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 636
26.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ

26/5/2563 งานบ้านงานครัวกองการศึกษา
26.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองการศึกษา หมายเลข 416-61-0089 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/5/2563 ซ่อมโน๊ตบุ๊คกองการศึกษา
22.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/5/2563 หมึกปริ้นเตอร์
22.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สเปรย์โฟม ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/2563 สเปรย์โฟม
21.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว 1055 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/2563 ซ่อมรถตรวจการณ์
21.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.420-59-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/6/2563 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
19.05.2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-8249 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/6/2563 ซ่อมแซมรถตู้
12.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมตรวจเช็คเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง ULV หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๐๕๕-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/5/2563 ซ่อมเครื่องพ่น
08.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (ไข่ไก่8,000 แผง) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/2563 ไข่ไก่
05.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด โควิด - 19 (อาหารแห้ง 8,000 ชุด) กรณีแจกซ้ำรอบสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 ซื้อเครื่องอุปโภค
30.04.2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

8/5/2563 พัสดุป้องกันโควิด
30.04.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 เครื่องถ่ายเอกสาร
09.04.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดบริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลิพอนบางกอก หมู่่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8/5/2563 คูระบายน้ำลิพอนบางกอก
31.03.2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดbนคลองบ้านพอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

31/3/63ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านพอน ช.2
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างก.พ.63
30.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างม.ค.63
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ป้ายโควิด
30.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียน กลย ๓๘๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/3/63 ซ่อมจักรยานยนต์ กลย 384
27.03.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

30/3/63 สรุปจัดซื้อจัดจ้างต.ค.63
23.03.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบยน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาพรหม หมู่ที่ ๖ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23/3/63 ประกวดราคาสร้างถนน คสล. ฝาปิด ซอยตาพรหม ม.6

แสดง 201 ถึง 220 จาก 471 (24 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง