หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 392
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 379
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง 722
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 690
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 709
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374
07.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 808
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 750
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
06.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 380
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
05.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 912
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 จ้างป้ายไวนิลประชาคมหมู่บ้าน
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุสำนักงาน
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 กระดาษสีน้ำตาล
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง

19/12/60 ตู้เก็บเอกสาร
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 เปลี่ยนแอร์
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ซื้อวัสดุการเกษตร
07.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/12/60 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำซถนนลิพอนใต้-บางกอก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างเปลียนยาง 80-9661 ภก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/12/60 ซื้อข้าวกล่องรับเสด็จ
06.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6/12/60 ก่อสร้างถนนซอยศณีลิพอน หัวหาร
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างซ่อมแอร์ห้องแผน
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างทำป้ายไวนิล
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น
05.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/10/60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wifi

แสดง 3521 ถึง 3540 จาก 3700 (185 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 392
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 379
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง 722
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 690
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 709
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374
07.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 808
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 750
07.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
06.12.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 380
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408
06.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
05.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 912
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 จ้างป้ายไวนิลประชาคมหมู่บ้าน
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุสำนักงาน
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 กระดาษสีน้ำตาล
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง

19/12/60 ตู้เก็บเอกสาร
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมแว็คคั่มระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 เปลี่ยนแอร์
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ซื้อวัสดุการเกษตร
07.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/12/60 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำซถนนลิพอนใต้-บางกอก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างเปลียนยาง 80-9661 ภก
07.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยการประสานการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/12/60 ซื้อข้าวกล่องรับเสด็จ
06.12.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอนเขต หัวหาร หมู่ที ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6/12/60 ก่อสร้างถนนซอยศณีลิพอน หัวหาร
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๖๑ (ห้องวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างซ่อมแอร์ห้องแผน
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 จ้างทำป้ายไวนิล
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
06.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/12/60 ซื้อถังบีบน้ำไม้ถูพื้น
05.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวรับสัญญาณ Wifi,ถ่านเมมบอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/10/60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wifi

แสดง 3521 ถึง 3540 จาก 3700 (185 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง