หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.10.2566 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 158
05.10.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 134
28.09.2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 127
13.09.2566 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 250
13.09.2566 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 250
21.08.2566 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 27
18.08.2566 ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 21
20.07.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 17
07.07.2566 ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ 223
05.07.2566 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 114
30.06.2566 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 517
30.06.2566 ประกาศการสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร (กรณีช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 204
26.06.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 418
26.06.2566 ประกาศวันต่อต้านยาเสพติดโลก 245
26.06.2566 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสทธิภาพประจำปี 2566 271
22.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(ห้องรองปลัดเทศบาลและห้องนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
20.06.2566 ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อรับเงินให้ความช่วยเหลือ(ตามรายชื่อแนบท้าย) 255
14.06.2566 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus) 297
14.06.2566 รางวัลผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ 196
13.06.2566 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ 286
05.10.2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2566

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.08.2566

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.08.2566

ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.07.2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.07.2566

ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2566

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.06.2566

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.06.2566

ประกาศการสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร (กรณีช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.06.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.06.2566

ประกาศวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.06.2566

การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสทธิภาพประจำปี 2566

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(ห้องรองปลัดเทศบาลและห้องนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2566

ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อรับเงินให้ความช่วยเหลือ(ตามรายชื่อแนบท้าย)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.06.2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.06.2566

รางวัลผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 1790 (90 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง