หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
15.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 315
15.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 319
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๖ และ ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 349
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 332
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
10.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 355
09.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ 449
08.02.2564 แบบกำหนดสถานที่ติดปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 351
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 319
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลข ๑กณ๙๐๑๑,กษย๘๓๗ และ ขทธ๑๐๙ ภูเก็ต จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาพเจาะจง 347
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328
16.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/2/2564 ซ่อมท่อเมนประปา
15.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/02/64 ประกาศซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง
15.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/64 ประกาศตรวจการณ์9920
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๖ และ ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศรัชกาลที่๑๐
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซื้อแบบพิมพ์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศคอมพิวเตอร์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสจ้างอัดน้ำยาเคมี
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซ่อมครุภัณฑ์คอม
10.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/02/64 ประกาศวัสดุงานบ้านงานครัว
09.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ

15/2/2564 วัสดุประปา 2 รายการ
08.02.2564

แบบกำหนดสถานที่ติดปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

8/2/2564 ประกาศสถานที่
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/02/64 ประกาศป้ายประชาสัมพันธ์
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลข ๑กณ๙๐๑๑,กษย๘๓๗ และ ขทธ๑๐๙ ภูเก็ต จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/64 ประกาศซ่อมจักรยายนต์
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาพเจาะจง

09/02/64 ประกาศเหมาบริการบุคคล
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/02/64 ประกาศซ่อมรถตรวจการณ์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 1675 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
15.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 315
15.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 319
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๖ และ ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 349
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 332
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323
11.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
10.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 355
09.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ 449
08.02.2564 แบบกำหนดสถานที่ติดปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 351
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 319
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลข ๑กณ๙๐๑๑,กษย๘๓๗ และ ขทธ๑๐๙ ภูเก็ต จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาพเจาะจง 347
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328
16.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/2/2564 ซ่อมท่อเมนประปา
15.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/02/64 ประกาศซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง
15.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/64 ประกาศตรวจการณ์9920
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๖ และ ๔๒๐-๖๒-๐๐๗๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐ (วปร.) ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศรัชกาลที่๑๐
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธล ๑๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซื้อแบบพิมพ์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศคอมพิวเตอร์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดบรรจุถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสจ้างอัดน้ำยาเคมี
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาสซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
11.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/64 ประกาศซ่อมครุภัณฑ์คอม
10.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/02/64 ประกาศวัสดุงานบ้านงานครัว
09.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ

15/2/2564 วัสดุประปา 2 รายการ
08.02.2564

แบบกำหนดสถานที่ติดปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

8/2/2564 ประกาศสถานที่
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/02/64 ประกาศป้ายประชาสัมพันธ์
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ ของฝ่ายพัฒนารายได้ หมายเลข ๑กณ๙๐๑๑,กษย๘๓๗ และ ขทธ๑๐๙ ภูเก็ต จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/64 ประกาศซ่อมจักรยายนต์
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาพเจาะจง

09/02/64 ประกาศเหมาบริการบุคคล
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/02/64 ประกาศซ่อมรถตรวจการณ์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 1675 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง