หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.08.2560 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ 570
16.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 768
11.08.2560 ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 861
01.08.2560 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 729
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 627
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 610
27.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2) 598
21.07.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 767
18.07.2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อดอกดาวเรือง จำนวน 90,000 ต้น (พร้อมจัดวางและบำรุงรักษา) 983
17.07.2560 ประกาศ เรื่องเลื่อนวันการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 756
17.07.2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 737
17.07.2560 ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 627
12.07.2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 484
11.07.2560 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 620
07.07.2560 ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร 753
05.07.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 842
04.07.2560 จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) 401
03.07.2560 ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก 641
29.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศุนย์อันดามัน 590
29.06.2560 ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒) 920
18.08.2560

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐

18/08/60 ผลคะแนน LPA
16.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11.08.2560

ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

01.08.2560

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

1/8/60ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง1
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม ถนน
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม บ่อพัก
27.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2)

1/8/60ป.ปชส.การประมาณราคาค่าสร้างถนนแอสฟัสท์ติก ซอยบ้านใหญช2
21.07.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21/7/60 ประกาศผลการคัดสรร 2
18.07.2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อดอกดาวเรือง จำนวน 90,000 ต้น (พร้อมจัดวางและบำรุงรักษา)

19/7/60 สอบราคาซื้อดอกดาวเรือง
17.07.2560

ประกาศ เรื่องเลื่อนวันการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

17/7/60 เปลียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์
17.07.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

17/7/60 ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์
17.07.2560

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

17/7/60 ริบเงินประกันเข้าเป็นรายได้
12.07.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)

6/7/60แผนปราบปรามการทุจริต 61-64 1
11.07.2560

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11/7/60 สอบราคาจ้างถนน คสล. ซอยในคลำ 4
07.07.2560

ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

14/7/2560 พี่นุช
05.07.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มิถุนายน 2560
04.07.2560

จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)

24/7/2561 จดหมายข่าว 3
03.07.2560

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก

29.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศุนย์อันดามัน

29/6/60 สอบราคาปรับปรุงอาคารเรียูศนย์อันดามัน ม.4
29.06.2560

ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒)

19/7/60 สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างคูระบายน้ำโรงเรียนบ้านท่าเรือ

แสดง 1581 ถึง 1600 จาก 1675 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.08.2560 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ 570
16.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 768
11.08.2560 ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 861
01.08.2560 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 729
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 627
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 610
27.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2) 598
21.07.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 767
18.07.2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อดอกดาวเรือง จำนวน 90,000 ต้น (พร้อมจัดวางและบำรุงรักษา) 983
17.07.2560 ประกาศ เรื่องเลื่อนวันการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 756
17.07.2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 737
17.07.2560 ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 627
12.07.2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 484
11.07.2560 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 620
07.07.2560 ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร 753
05.07.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 842
04.07.2560 จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) 401
03.07.2560 ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก 641
29.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศุนย์อันดามัน 590
29.06.2560 ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒) 920
18.08.2560

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐

18/08/60 ผลคะแนน LPA
16.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11.08.2560

ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

01.08.2560

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

1/8/60ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง1
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม ถนน
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม บ่อพัก
27.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านใหญ(ช่วงที่2)

1/8/60ป.ปชส.การประมาณราคาค่าสร้างถนนแอสฟัสท์ติก ซอยบ้านใหญช2
21.07.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21/7/60 ประกาศผลการคัดสรร 2
18.07.2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อดอกดาวเรือง จำนวน 90,000 ต้น (พร้อมจัดวางและบำรุงรักษา)

19/7/60 สอบราคาซื้อดอกดาวเรือง
17.07.2560

ประกาศ เรื่องเลื่อนวันการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

17/7/60 เปลียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์
17.07.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

17/7/60 ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์
17.07.2560

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

17/7/60 ริบเงินประกันเข้าเป็นรายได้
12.07.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)

6/7/60แผนปราบปรามการทุจริต 61-64 1
11.07.2560

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11/7/60 สอบราคาจ้างถนน คสล. ซอยในคลำ 4
07.07.2560

ประชาสัมพันธ์สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

14/7/2560 พี่นุช
05.07.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มิถุนายน 2560
04.07.2560

จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)

24/7/2561 จดหมายข่าว 3
03.07.2560

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก

29.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศุนย์อันดามัน

29/6/60 สอบราคาปรับปรุงอาคารเรียูศนย์อันดามัน ม.4
29.06.2560

ประกาศสุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ช่วงที่๒)

19/7/60 สรุปผลประมาณราคาการก่อสร้างคูระบายน้ำโรงเรียนบ้านท่าเรือ

แสดง 1581 ถึง 1600 จาก 1675 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง