หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.09.2560 ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 809
14.09.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถครุภัณฑ์ยานพาหนะรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๔๐ ๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 710
14.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 748
14.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 832
13.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 741
07.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ 845
05.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร 523
23.08.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยขนมจีน(ช่วงที่2) 943
22.08.2560 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน่้ำคสล. ซอยบางเหนียวดำ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 1277
22.08.2560 ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะในตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 921
21.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5 950
21.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 673
21.08.2560 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ส่วนที่ 1 1081
21.08.2560 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ส่วนที่ 2 951
18.08.2560 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ 724
16.08.2560 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 919
11.08.2560 ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 1014
01.08.2560 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 897
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 753
28.07.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 725
15.09.2560

ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผ่นที่ภาษี จำนวน 277 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/9/60 จ้างถ่ายเอกสารแผนที่ภาษี
14.09.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถครุภัณฑ์ยานพาหนะรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๔๐ ๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/9/2560 ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถ 40 0325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/9/2560 วัสดุสำนักงาน
14.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/2560 วัสดุสำนักงานธง
13.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/9/2560 ซื้อถังพลาสติก
07.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ

6/9/60 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 39 รายการ
05.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4/9/60 ซ่อมกล้องcctv
23.08.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยขนมจีน(ช่วงที่2)

23/10/60ประกาศปชส.ราคากลางคูระบายน้ำซโรงหนมจีน2
22.08.2560

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน่้ำคสล. ซอยบางเหนียวดำ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

22/8/60 บางเหนียวดำ
22.08.2560

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะในตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

22/8/60 จ้างขยะ
21.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5

21/8/60สอบราคาจ้างคูระบายน้ำ นาเคียน
21.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพธิ์ หมู่ที่ 1

21/8/60สอบราคาสร้างกำแพงกันดินพังคลองนาโพ
21.08.2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ส่วนที่ 1

25/5/61 แผน3ปี (1)
21.08.2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ส่วนที่ 2

25/5/61 แผน 3ปี (2)
18.08.2560

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐

18/08/60 ผลคะแนน LPA
16.08.2560

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะนุ้ยหีด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

11.08.2560

ประกาศ ประมูลราคาจ้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

01.08.2560

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

1/8/60ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง1
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม ถนน
28.07.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2

2/8/60 ซอยตาพรหม บ่อพัก

แสดง 1641 ถึง 1660 จาก 1749 (88 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง