แสดง 61 ถึง 80 จาก 94 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.01.2564 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 397
20.11.2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 375
10.11.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่88) พ.ศ.2563 445
28.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559 471
19.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562 393
09.10.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 240
07.10.2563 ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 220
30.09.2563 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 453
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 377
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 380
15.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 231
03.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 229
03.04.2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 495
23.03.2563 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 428
18.03.2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 451
10.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 372
08.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 404
06.11.2562 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒ 390
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 411
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 379
08.01.2564

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

08/01/64 แผนพัฒนาเทศบาล 64-66
20.11.2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

26/4/2564 หลักเกณฑ์สอบ
10.11.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่88) พ.ศ.2563

26/4/2564 ประกาศก.ฉบับ88
28.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559

26/4/2564 ประกาศพนักงานจ้างฉบับ 7
19.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562

26/4/2564 ประกาศก. 18มิย62
09.10.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

9/140/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองคลัง
07.10.2563

ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

6/8/64 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้พนักงานในสังกัด
30.09.2563

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

30/09/63 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

23/09/63 หลักเกณฑ์พนักงาน
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

23/09/63 หลักเกณฑ์ภารกิจ
15.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

15/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก.สป
03.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองสาธา
03.04.2563

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

30/04/63 ประเมินผลพนักงาน
23.03.2563

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

23/03/63 จริยธรรมพนักงาน
18.03.2563

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

0 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

16/06/63 คู่มือพัสดุ
08.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

16/06/63 คู่มือธุรการ
06.11.2562

รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒

31/03/63 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2562
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 94 (5 หน้า)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 94 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.01.2564 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 397
20.11.2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 375
10.11.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่88) พ.ศ.2563 445
28.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559 471
19.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562 393
09.10.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 240
07.10.2563 ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 220
30.09.2563 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 453
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 377
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 380
15.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 231
03.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 229
03.04.2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 495
23.03.2563 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 428
18.03.2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 451
10.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 372
08.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 404
06.11.2562 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒ 390
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 411
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 379
08.01.2564

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

08/01/64 แผนพัฒนาเทศบาล 64-66
20.11.2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

26/4/2564 หลักเกณฑ์สอบ
10.11.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่88) พ.ศ.2563

26/4/2564 ประกาศก.ฉบับ88
28.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559

26/4/2564 ประกาศพนักงานจ้างฉบับ 7
19.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562

26/4/2564 ประกาศก. 18มิย62
09.10.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

9/140/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองคลัง
07.10.2563

ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

6/8/64 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้พนักงานในสังกัด
30.09.2563

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

30/09/63 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

23/09/63 หลักเกณฑ์พนักงาน
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

23/09/63 หลักเกณฑ์ภารกิจ
15.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

15/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก.สป
03.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองสาธา
03.04.2563

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

30/04/63 ประเมินผลพนักงาน
23.03.2563

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

23/03/63 จริยธรรมพนักงาน
18.03.2563

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

0 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

16/06/63 คู่มือพัสดุ
08.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

16/06/63 คู่มือธุรการ
06.11.2562

รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒

31/03/63 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2562
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 94 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง