แสดง 41 ถึง 60 จาก 100 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.10.2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 340
27.10.2564 ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 330
26.10.2564 รายงานการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน 389
20.10.2564 ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 336
11.10.2564 ประกาศ กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานตามภารกิจ พนักงานทั่วไป กองช่าง 297
07.10.2564 ประกาศ คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 335
22.09.2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 372
22.09.2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 315
11.08.2564 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 339
06.08.2564 ประกาศ การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล 329
06.08.2564 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 329
15.07.2564 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 344
15.07.2564 ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 338
15.07.2564 ประกาศ การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 336
15.07.2564 ประกาศ เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรื่อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 346
15.07.2564 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 351
15.07.2564 แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 348
16.06.2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 139
16.06.2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 122
31.05.2564 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 290
28.10.2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

28/10/64หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงาน
27.10.2564

ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

27/10/64ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
26.10.2564

รายงานการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน

26/10/64รายงานผลการปฏิบัติงานมอบรองปลัด
20.10.2564

ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

19/10/64ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นครั้งที่2ปี64
11.10.2564

ประกาศ กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานตามภารกิจ พนักงานทั่วไป กองช่าง

11/10/64 แผนปฏิบัติงานกองช่าง
07.10.2564

ประกาศ คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

7/10/64 คำสั่ง มอบหมายภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล
22.09.2564

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

22/9/64 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน
22.09.2564

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

22/9/64 หลักเกณฑ์และการประเมินภารกิจและลูกจ้่งทั่วไป
11.08.2564

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

11/8/64 คำสั่ง รษก. สาสุข
06.08.2564

ประกาศ การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล

23/4/61 อำนาจหน้าที่ปลัด
06.08.2564

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

5/8/64 ประกาศแต่งตั้ง รษก ผอ.กองช่าง
15.07.2564

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/7/64 โครงสร้างส่วนราชการ
15.07.2564

ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/7/64 การแบ่งส่วนราชการภายใน สป กอง
15.07.2564

ประกาศ การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/9/64 การแบ่งส่วนราชการของเทศบาล
15.07.2564

ประกาศ เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรื่อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/7/64 การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น
15.07.2564

ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

15/7/64 ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง
15.07.2564

แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

15/7/64 แผนอัตรากำลัง 64-66
16.06.2564

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.06.2564

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2564

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

31/5/64ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดง 41 ถึง 60 จาก 100 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง