แสดง 81 ถึง 100 จาก 111 (6 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559 635
19.10.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562 507
09.10.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 307
07.10.2563 ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 288
30.09.2563 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 532
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 445
23.09.2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 448
15.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 298
03.07.2563 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 303
03.04.2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 568
23.03.2563 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 497
18.03.2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 524
10.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 440
08.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 468
06.11.2562 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒ 454
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 482
24.10.2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 447
08.10.2562 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 632
01.10.2561 ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 284
01.10.2561 ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 292
28.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2559

26/4/2564 ประกาศพนักงานจ้างฉบับ 7
19.10.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562

26/4/2564 ประกาศก. 18มิย62
09.10.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

9/140/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองคลัง
07.10.2563

ประกาศ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

6/8/64 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้พนักงานในสังกัด
30.09.2563

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

30/09/63 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

23/09/63 หลักเกณฑ์พนักงาน
23.09.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

23/09/63 หลักเกณฑ์ภารกิจ
15.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

15/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก.สป
03.07.2563

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3/7/63 คำสั่งแต่งตั้ง รษก กองสาธา
03.04.2563

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

30/04/63 ประเมินผลพนักงาน
23.03.2563

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

23/03/63 จริยธรรมพนักงาน
18.03.2563

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

0 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

16/06/63 คู่มือพัสดุ
08.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

16/06/63 คู่มือธุรการ
06.11.2562

รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๒

31/03/63 รายงานผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2562
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
24.10.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจ
08.10.2562

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

10/10/62 อัตรากำลัง
01.10.2561

ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64 แต่งตั้ง ผอ.กองสวัสดิการ
01.10.2561

ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ

แสดง 81 ถึง 100 จาก 111 (6 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง