แสดง 81 ถึง 94 จาก 94 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.10.2562 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 563
01.10.2561 ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 221
01.10.2561 ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 227
13.09.2561 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 583
01.05.2561 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการปลัดเทศบาล 218
21.03.2561 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 332
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๑* 620
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๒* 529
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๓* 785
01.02.2561 ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) 501
30.10.2560 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 324
02.10.2560 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 481
02.10.2560 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 452
30.12.2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่่ ๗๖) พ.ศ.๒๕๕๘ 161
08.10.2562

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

10/10/62 อัตรากำลัง
01.10.2561

ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64 แต่งตั้ง ผอ.กองสวัสดิการ
01.10.2561

ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ
13.09.2561

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

13/9/61 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
01.05.2561

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการปลัดเทศบาล

1/5/63 คำสั่ง รษก ปลัด
21.03.2561

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

21/03/61 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพิ่มเติม
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๑*

แผนอัตรากำลังปี 61 (1)
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๒*

แผนอัตรากำลังปี 61 (2)
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๓*

แผนอัตรากำลังปี 61 (3)
01.02.2561

ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )

5/6/61 ประกาศแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
30.10.2560

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

30/10/60 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
02.10.2560

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

2/10/61 ประกาศแผนอัตรกำลัง
02.10.2560

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

2/10/60 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 61-63
30.12.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่่ ๗๖) พ.ศ.๒๕๕๘

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 94 จาก 94 (5 หน้า)

แสดง 81 ถึง 94 จาก 94 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.10.2562 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 563
01.10.2561 ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 221
01.10.2561 ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 227
13.09.2561 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 583
01.05.2561 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการปลัดเทศบาล 218
21.03.2561 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 332
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๑* 620
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๒* 529
01.02.2561 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๓* 785
01.02.2561 ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) 501
30.10.2560 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 324
02.10.2560 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 481
02.10.2560 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 452
30.12.2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่่ ๗๖) พ.ศ.๒๕๕๘ 161
08.10.2562

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

10/10/62 อัตรากำลัง
01.10.2561

ประกาศ คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64 แต่งตั้ง ผอ.กองสวัสดิการ
01.10.2561

ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1/10/64แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ
13.09.2561

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

13/9/61 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
01.05.2561

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการปลัดเทศบาล

1/5/63 คำสั่ง รษก ปลัด
21.03.2561

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

21/03/61 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพิ่มเติม
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๑*

แผนอัตรากำลังปี 61 (1)
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๒*

แผนอัตรากำลังปี 61 (2)
01.02.2561

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) *๓*

แผนอัตรากำลังปี 61 (3)
01.02.2561

ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )

5/6/61 ประกาศแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
30.10.2560

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

30/10/60 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
02.10.2560

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

2/10/61 ประกาศแผนอัตรกำลัง
02.10.2560

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

2/10/60 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 61-63
30.12.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่่ ๗๖) พ.ศ.๒๕๕๘

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 94 จาก 94 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง