แสดง 41 ถึง 60 จาก 88 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.04.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 249
30.03.2563 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร 390
27.03.2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 395
23.03.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของร้าน หสม.ธนิดาการช่าง 144
19.03.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 2 ในการเลี้ยงไก่ 126
12.03.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 272
02.03.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 266
02.03.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 246
04.02.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 238
03.02.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 234
03.02.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 253
15.01.2563 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำลศรีสุนทรให้มีคุณธรรม โปร่งใสและไร้การทุจริต 338
15.01.2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 331
07.01.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 231
02.01.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 241
02.01.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒ 234
18.12.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในหมู่บ้านการเคหะบ้านพอน หมู่ 1 134
17.12.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างกำแพงล้ำเข้ามาในที่ดิน 134
04.12.2562 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ 208
22.11.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันเรือ 133
01.04.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร มี.ค. 63
30.03.2563

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

30/03/63 มาตรการเฝ้าระวัง โคโรนา 2019
27.03.2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

19/3/2563 6 เดือนใหม่
23.03.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของร้าน หสม.ธนิดาการช่าง

10/8/2564 ศูนย์ดำรงธรรมเชื่อพ่นเหล็ก
19.03.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 2 ในการเลี้ยงไก่

10/8/2564 กิตติศักดิ์ ปลั่งดวง
12.03.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ก.พ. 63
02.03.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

0 ร้องทุจริตจนท. กพ 63
02.03.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

0 ร้องเรียน ร้องทุกข์ กพ 63
04.02.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ม.ค. 63
03.02.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

0 ร้องทุจริตจนท. มค 63
03.02.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

0 ร้องเรียน ร้องทุกข์ มค 63
15.01.2563

ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำลศรีสุนทรให้มีคุณธรรม โปร่งใสและไร้การทุจริต

0 มาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลฯให้มีคุณธรรม โปร่งใส
15.01.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

0 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ทต.
07.01.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ธ.ค. 62
02.01.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

0 ร้องเรียน ธค.62
02.01.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒

0 ร้องเรียน รายปี 62
18.12.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในหมู่บ้านการเคหะบ้านพอน หมู่ 1

10/8/2564 รัชนีภรณ์ ศรีจันทร์
17.12.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างกำแพงล้ำเข้ามาในที่ดิน

10/8/2564 วันวิสา สุขใส
04.12.2562

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร พ.ย. 62
22.11.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันเรือ

10/8/2564 รายงานเรื่องร้องเรียน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 88 (5 หน้า)

แสดง 41 ถึง 60 จาก 88 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.04.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 249
30.03.2563 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร 390
27.03.2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 395
23.03.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของร้าน หสม.ธนิดาการช่าง 144
19.03.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 2 ในการเลี้ยงไก่ 126
12.03.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 272
02.03.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 266
02.03.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 246
04.02.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 238
03.02.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 234
03.02.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 253
15.01.2563 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำลศรีสุนทรให้มีคุณธรรม โปร่งใสและไร้การทุจริต 338
15.01.2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 331
07.01.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 231
02.01.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 241
02.01.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒ 234
18.12.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในหมู่บ้านการเคหะบ้านพอน หมู่ 1 134
17.12.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างกำแพงล้ำเข้ามาในที่ดิน 134
04.12.2562 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ 208
22.11.2562 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันเรือ 133
01.04.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร มี.ค. 63
30.03.2563

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

30/03/63 มาตรการเฝ้าระวัง โคโรนา 2019
27.03.2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

19/3/2563 6 เดือนใหม่
23.03.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของร้าน หสม.ธนิดาการช่าง

10/8/2564 ศูนย์ดำรงธรรมเชื่อพ่นเหล็ก
19.03.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 2 ในการเลี้ยงไก่

10/8/2564 กิตติศักดิ์ ปลั่งดวง
12.03.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ก.พ. 63
02.03.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

0 ร้องทุจริตจนท. กพ 63
02.03.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

0 ร้องเรียน ร้องทุกข์ กพ 63
04.02.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ม.ค. 63
03.02.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

0 ร้องทุจริตจนท. มค 63
03.02.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

0 ร้องเรียน ร้องทุกข์ มค 63
15.01.2563

ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำลศรีสุนทรให้มีคุณธรรม โปร่งใสและไร้การทุจริต

0 มาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลฯให้มีคุณธรรม โปร่งใส
15.01.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

0 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ทต.
07.01.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร ธ.ค. 62
02.01.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

0 ร้องเรียน ธค.62
02.01.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒

0 ร้องเรียน รายปี 62
18.12.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในหมู่บ้านการเคหะบ้านพอน หมู่ 1

10/8/2564 รัชนีภรณ์ ศรีจันทร์
17.12.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างกำแพงล้ำเข้ามาในที่ดิน

10/8/2564 วันวิสา สุขใส
04.12.2562

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร พ.ย. 62
22.11.2562

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันเรือ

10/8/2564 รายงานเรื่องร้องเรียน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 88 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง