ศาสนสถานศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านใน ตำบลศรีสุนทรและใกล้เคียง เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ๙๕ ฟุต ประดิษฐานอยู่บนหลังคาศาลาการเปรียญ อุโบสถเก่าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสกุลช่างถลาง จำนวน ๓ องค์ ชื่อวัด ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรสตรี "ท้าวศรีสุนทร" พุทธศาสนสถานสำคัญของตำบลศรีสุนทร ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนหลังคาศาลาการเปรียญ มองเห็นโดดเด่นเมื่อเข้าสู่เขตพุทธาวาส อุโบสถเก่าภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปสกุลช่างถลาง ท่ามกลางบรรยากาศสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และ ยังมีรูปปั้นพ่อท่านกาหยี ที่ชาวตำบลศรีสุนทรให้ความนับถือศรัทธา มักจะบนบานศาลกล่าวให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ประดิษฐานอยู่ในวัดด้วย

ประวัติ วัดศรีสุนทร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒๕ ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนเทพกระษัตรี ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของนายบัณฑิต คันฉ่อง ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินของนายเวียน เพชรวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินของนายเซ้ง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกิ่งมะม่วงหิมพานต์ที่พ่อท่านกาหยีเกาะพยุงตัวมาจากน้ำ

มีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ๓๐ เลขที่ ๑๖๘ ๑๖๙ ๔๐๗ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูงสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้วัดอยู่ติด ถนนเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของจังหวัดภูเก็ต ตำนานเรื่องเล่าพ่อท่านกาหยี ที่ชาวบ้านในตำบลศรีสุนทร ให้ความเคารพศรัทธา นิยมมาบนบานศาลกล่าวให้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ มีพ่อค้าชาวมุสลิม เดินทางค้าขายผ่านเกาะภูเก็ตเป็นประจำ วันหนึ่งพ่อค้าเดินทางมาถึงหน้าเกาะภูเก็ต ได้เกิดพายุใหญ่ ทำให้เรือสินค้าอัปปางลง ลูกเรือและสินค้าจำนวนมากจมน้ำสูญหาย เหลือเพียงพ่อค้าและลูกเรือ ๑ คน ลอยคออยู่ในทะเลด้วยกัน เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทั้งสองเริ่มหมดแรงใกล้จมน้ำลูกเรือที่นับถือ พุทธศาสนา จึงได้อธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือช่วยให้เกิดปาฏิหาริย์ เพื่อให้รอดชีวิต เมื่อพ่อค้าได้ยิน จึงพูดกับลูกเรือว่า "หากพระพุทธองค์สามารถช่วยให้รอดปลอดภัยได้ ตนเองจะเข้ารับศาสนา พุทธ และจะอุปสมบทเพื่อเผยแผ่พระธรรมจนสิ้นอายุขัย" สิ้นคำอธิษฐานก็มีกิ่งมะม่วงหิมพานต์ท่อนใหญ่ลอยมาให้พ่อค้าและลูกเรือเกาะ จนเกิดพายุอีกลูก พัดพาพ่อค้าและลูกเรือที่เกาะกิ่งไม้มาเกยตื้น บริเวณวัดศรีสุนทรในปัจจุบัน พ่อค้าจึงได้ทำตามคำสัญญา เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ไม่ติดต่อญาติพี่น้องทำตัวเสมือนว่าได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว และสร้างวัดขึ้นมาตรงบริเวณที่น้ำพัดพามา จนวัดแล้วเสร็จ จึงอุปสมบท และศึกษาพระธรมวินัยจนแก่กล้า และเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนจนส่วนกิ่งมะม่วงหิมพานต์ที่พ่อค้าให้เกาะพยุงตัวจากคลื่นลมในทะเล ก็นำมาแกะเป็นพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา และตั้งชื่อว่า "หลวงพ่อมหาสมุทร"

รูปแกะสลักสัญลักษณ์แทนพ่อท่านกาหยี อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ของวัด มีดังนี้ อุโบสถเก่ากว้าง ๖ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอุโบสถแบบโบราณมีฝาผนังเต็มด้านหลังด้าน เดียว อีก ๓ ด้านมีฝาผนังเพียงครึ่งเดียว ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ปูชนียวัตถุมีดังนี้ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปสกุลช่างถลาง จำนวน ๓ องค์ พระพุทธรูปไม้แกะรูปพ่อท่านกาหยี (หลวงพ่อมหาสมุทร)

ที่ตั้ง เลขที่ ๒๒ บ้านลิพอนใต้หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

บรรณานุกรม

- "พงศาวดารเมืองถลาง" สำเนาฉบับลายมือเขียน อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร สืบค้นจาก พงศาวดารเมืองถลาง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- "วัดศรีสุนทร" อรุณรัตน์ สรรเพ็ขร สืบต้นจาก www.phuketcity. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- "วัดศรีสุนทร" อรุณรัตน์ สรรเพ็ขร สืบต้นจาก https://www.mamybooking.com เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- "วัดศรีสุนทร" อรุณรัตน์ สรรเพ็ขร สืบต้นจาก https:/bombik.com เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แผนที่
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง