ปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขถนนชำรุด_ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

เทศบาลศรีสุนทร | 15.11.2566 | 10

นายกอั้ม 💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร นายประพิษ หนูเพชร ผอ.กองช่าง นายอำนวยพร สำเนียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมประชุมกับ นายมงคล ดัชนีย์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เพื่อปรึกษา หารือ หาแนวทางในการแก้ไขถนนที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท 🙏🙏นอกจากนี้ได้ขอให้ดำเนินการสำรวจและของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง