ตรวจเยี่ยมสังเกตการเรียนการสอนวันแรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 01.11.2566 | 20

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ น.ส.ธารีรัตน์ เวชพราหมณ์ ผอ.กองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สังเกตการเรียนการสอน วันแรกของการเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยมี น.ส.อัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร นางพรจันทร์ วงค์สุวรรณ หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ✅ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ลูกหลานเยาวชนชาวศรีสุนทร เก่ง ดี มีความสุข มีองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตและผลิตเยาวชนที่พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพให้กับตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง