ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2

เทศบาลศรีสุนทร | 25.09.2566 | 13

นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณา ญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างห้องเรียนและห้องอื่นๆของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร(แผนกอนุบาล) ,โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร(โรงรับจำนำ) และ โครงการอื่นๆอีก 9 รายการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง