เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ในโครงการ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลศรีสุนทร | 22.04.2565 | 2

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรนำข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ในโครงการ “แสดงจิตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของหน่วยงาน” ในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรที่เข้าร่วมสวมเสื้อสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างในหน่วยงานทุกภาคส่วน มีจิตสำนึก ในการบริการโดยมีจิตสาธารณะบริการประชาชนอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างยังยืนอละมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง