ประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำเดือนมกราคม 2565

เทศบาลศรีสุนทร | 06.01.2565 | 12

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ทต.ศรีสุนทร นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารฯ โดยมีนายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกฯ นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกองในการพัฒนาตำบลศรีสุนทร และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ #เพราะศรีสุนทร____คือ__บ้าน #ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง