โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทำผ้าซาโนติก)

เทศบาลศรีสุนทร | 25.01.2565 | 0

วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทำผ้าซาโนติก) โดยมีนายจุฬา ทักษิณ สมาชิกสภา นายสมเกียรติ ทนน้ำ สมาชิกสภา วิทยากรตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการร่วมในพิธีครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทำผ้าซาโนติก)ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง