พื้นที่แห่งนี้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า "ป่าห้าม" ต่อมามีชื่อว่าขุมน้ำบางมะรวน เพราะชาวบ้านเรียกตามชื่อเหมืองแร่บางมะรวน ปัจจุบัน ได้รับชื่อพระราชทานว่า "สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา" เป็นสวนสาธารณะสีเขียวในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร บนเนื้อที่กว้างขวาง ประมาณ ๔๐ ไร่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดตา อากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับสายสุขภาพก็มีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เดิมเรียกว่า "ป่าห้าม" ชาวบ้านเล่าว่าเป็นลานจอดเครื่องบินในสมัยโบราณ และเป็นทุ่งเลี้ยงควาย ต่อมามีบริษัทเหมืองแร่บางมะรวน(บางมะรวน) จากอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ ได้ตั้งชื่อเหมืองว่า "เหมืองบางมะรวน" ตามชื่อบริษัทที่มาจากบ้านบางมะรวน เมื่อบริษัทฯ ยุติการทำเหมืองแร่และออกจากพื้นที่ ชาวบ้านจึงเรียก บริเวณนี้ว่า "ขุมน้ำบางมะรวน" ตามชื่อบริษัท ฯ มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอใช้พื้นที่จากธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงเป็น สวนสาธารณะ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่นันทนาการของ ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะ ขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า "สวนนวมินทรราชา ๘๗" พรรษา (ความหมาย : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา มีอาณาเขตพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทิศใต้ ติดกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๔ (ภูเก็ต) ทิศตะวันออก ติดกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต บ้านพักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่บ้านโดยรอบ ภายในสวนนวมินทรราชา ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพกลางแจ้งของบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายและเพื่อ พักผ่อนหย่อนใจ มีสระน้ำ (ขุมน้ำ) อยู่ตรงกลาง มีปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย เป็นต้น เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้ทำ กิจกรรมให้อาหารปลา รอบสระน้ำจะมีถนนลาดคอนกรีตโดยรอบสำหรับวิ่งและเดินออกกำลังกายมีลู่แบ่งไว้ชัดเจน มีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายประเภท สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ ที่อบสมุนไพร ลานเต้นแอโรบิค และห้องเรียนโยคะ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานวันลอยกระทง "คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน" เพื่อสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเป็นการรำลึกถึงสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกของชุมชน ตำบลศรีสุนทรในอดีต และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย

ที่ตั้ง สวนนวมินทรราชา(ขุมน้ำบางมะรวน) :

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

โทร. 0 7631 1426

นามานุกรม :

- ตุ๊ ก่อส้าย เพศชาย ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ ๑๘๒/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ประกิต รัศมี เพศชาย ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ ๖๖ หมู่ที่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- สุภโรจน์ ทรงยศ เพศชาย เกิด ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕.๒ ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ หมู่ที่ ๗ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บรรณานุกรม :

เทศบาลตำบลศรีสุนทร (๒๕๖๓) "สวนนวมินทราชา ๘๗ พรรษา" ใน มอภ.จห. ภูเก็ต : มอภ.จห. ๕ หน้า

แผนที่
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง