บางเก็บน้ำบางเหนียวดำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของตำบลศรีสุนทร ที่มีความสวยงามของวิวทะเลสาบ เงียบสงบ อากาศดี นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนซึ่ง จะมองเห็นภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสีเขียวมรกต ที่นี่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชมวิวบริเวณริมสันเขื่อน ชมพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และปั่นจักรยานรอบเขื่อน อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการชลประทาน กรมชลประทานนอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสวยงามของวิวทะเลสาบ เงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย ชื่นชมธรรมชาติตลอดเส้นทาง

ประวัติ โครงการชลประทานภูเก็ต กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดภูเก็ต (สุภโรจน์ ทรงยศ ๒๕๒๓ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก) อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำก่อสร้างเป็นเขื่อนดินยาวประมาณ ๘๖๐ เมตร สูงประมาณ ๓๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความจุที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ ๗.๗. ล้านลูกบาศก์เมตร และมี ความจุที่ระดับน้ำเก็บกักน้ำประมาณ ๗.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีถนนรอบอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นเขาพระแทวและเขาพารา นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าสองข้างทาง เหมาะในการเดินวิ่ง ออกกำลังกาย และ ปั่นจักรยานรอบเขื่อน ชมพืชพันธุ์ไม้หลากสายพันธุ์ เช่น เตยโดง มงเคร เฟิร์น อ้อ หยี บุก บอน เลือด เนียง มะไฟ เป็นต้น ด้านเหนือบนสันเขื่อนมีน้ำตกที่สวยงาม ชื่อว่า "น้ำตกไอ้เฮ" ที่มาของชื่อน้ำตกไอ้เฮ มีเรื่องเล่าจากแม่ชีเง็กว่าช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีชาวจีนชื่อ ไอ้เฮ เข้ามาทำงานเป็นกุลีเหมืองแร่อยู่ที่บนเขาในหมู่บ้านม่าหนิก ได้ปลูกพืชผัก เช่น ต้นบุก ต้นบอน ไว้ประกอบอาหาร ต่อมาไอ้เฮได้เสียชีวิตลงบริเวณน้ำตก จึงได้เรียกชื่อน้ำตกนี้ว่า ไอ้เฮ ตามชื่อของกุลีจีนเหมือง ปัจจุบันบริเวณน้ำตกก็ยังมีพืชเช่น ต้นบุก ต้นบอน ที่ชาวบ้านเชื่อว่าไอ้เฮปลูกไว้ หลงเหลืออยู่น้ำตกไอ้เฮ มีชั้น "โตนเตยโดง" อยู่ชั้นล่างสุด ที่สามารถเล่นน้ำได้

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐

นามานุกรม

- ณรงค์ ชูภักดิ์ เพศชาย ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ ๑๓๔/๓ หมู่ ๗ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ณิชนันท์ นิลกรรณ เพศหญิง ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ ๕๖/๙ หมู่ ๗ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- สาวิตรี ชูภักดิ์ เพศหญิง ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ ๑๓๙/๑ หมู่ ๗ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูล อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- สุภโรจน์ ทรงยศ เพศชาย เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๒ ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ ๑๓๙/ ๑ หมู่ ๗ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บรรณานุกรม

- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการชลประมานภูเก็ต สำนักงานชลประมานที่ ๑๕ กรมชลประทาน พาวเวอร์พ้อยส์นำเสนอ จำนวน ๘ หน้า

- สุภโรจน์ ทรงยศ (๒๕๖๓) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ภูเก็ต : มอภ.จห.

- อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (๒๕๖๓) น้ำตกไอ้เฮ ภูเก็ต : มอภ.จห. ๔ หน้า

แผนที่
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง